سلام! من اولین خط هدینگ هستم، آزادی که منو تغییر بدی 🙂