تقدیرنامه ها
۱

تقدیر نامه شهرداری و شورای شهر بندرخمیر

۲

تقدیرنامه جهاد سازندگی

۴

تقدیرنامه وزارت معادن و فلزات

۳

تقدیرنامه بانک کشاورزی

۶

تقدیرنامه سازمان تامین اجتماعی

۵

تقدیرنامه استانداری هرمزگان

۷

تقدیرنامه امور عمرانی استانداری هرمزگان

۸

تقدیرنامه دبیرخانه تشخیص مصلحت نظام

۹

تقدیرنامه راه و شهرسازی

۱۱

تقدیرنامه شهرداری بندر کوهستک

تقدیر نامه صنعت و معدن

تقدیر نامه صنعت و معدن

تقدیر نامه صنعت و معدن

تقدیر نامه صنعت و معدن

تقدیر نامه منطقه آزاد۹۷

تقدیرنامه منطقه آزاد 97

تقدیر نامه منطقه آزاد۹۹

تقدیرنامه منطقه آزاد 99

تقیرنامه شهرداری

تقدیرنامه شهرداری رویدر

راه و شهرسازی

تقدیرنامه راه و شهرسازی استان هرمزگان

شرکت نفت

تقدیرنامه شرکت نفت

مهندسی ارزش رودان

تأییدیه مهندسی ارزش راه و شهرسازی